fbpx
Casa Comana Bucuresti Boutique Hotel

Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

Casa Comana Boutique Hotel, localizat în București, Sector 1, Bulevardul Expoziției, nr. 5, sector 1, este administrat de societatea SC Gesa Prod Serv SRL, persoană juridică organizată în conformitate cu legislația aplicabilă, având sediul în comuna București, Sector 1, strada Ing. Dumitru Zosima, numărul 55, având nr. de înregistrare în Registrul Comertului J40/26431/1992 și CUI RO 3942029. Pentru locația Casa Comana Boutique Hotel, operatorul SC Gesa Prod Serv SRL poate fi contactat prin e-mail: [email protected] și la telefon: (0752) 150 026, fax: (0311) 012 328.

Ambii operatorii de mai sus, prelucrează date cu caracter personal prin intermediul https://hotelboutique.ro.

Casa Comana Boutique Hotel colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu noi.

Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte și a formularului de contact, se colectează numele și prenumele, adresa de e-mail și opțional numărul de telefon.

Datele furnizate voluntar de persoana interesată de serviciile Casa Comana Boutique Hotel sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau după caz, telefonic, cu privire la oferta solicitată pentru care persoana vizată și-a manifestat interesul. În scop de marketing, se colectează numele, prenumele și adresa de e-mail.

Casa Comana Boutique Hotel poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate, cum ar fi: ora vizitei, locul de unde se face accesul, numele și versiunea de browser de internet folosit, sistemul de operare folosit, inclusiv alți parametri tehnici. Toate acestea sunt furnizate de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul pe site-ul nostru și pot fi folosite de către Casa Comana Boutique Hotel pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților noștri. De asemenea, poate colecta involuntar și alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor https://hotelboutique.ro, precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate.

Prelucrarea datelor. Scopuri. Temeiuri legale
Casa Comana Boutique Hotel prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul https://hotelboutique.ro, în următoarele scopuri și temeiuri legale:
• în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile hotelului sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte);
• în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de buletine de informații, în format exclusiv electronic;
• în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul https://hotelboutique.ro sau formularul de newsletter pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de Casa Comana Boutique Hotel, fiecare utilizator sau după caz, client, și-a exprimat consimțământul ca Hotelul Casa Comana Boutique să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu respectarea prevederilor naționale în vigoare.
În prelucrarea datelor cu caracter personal, Casa Comana Boutique Hotel va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează numai în scopuri bine determinte, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi reținute doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea lor se va realiza de o manieră adecvată pentru a asigurare securitatea și integritatea datelor. Nici un transfer de date nu se va realiza fără acordul persoanei înm cauză și fără măsuri de precauție adecvate.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, Casa Comana Boutique Hotel își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Casa Comana Boutique Hotel nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului https://hotelboutique.ro, cu excepția angajaților autorizați sau a persoanelor împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele Casa Comana Boutique Hotel  sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a hotelului sau a angajaților acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoană vizată, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:
– Dreptul de acces, ceea ce înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Casei Comana Boutique Hotel că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care-l privesc și, în caz afirmativ, să poată obțină acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste datele.

– Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

– Dreptul la opoziție vizează dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

– Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărei persoane vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea Casa Comana Boutique Hotel.

– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să își retragă consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

– Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de Casa Comana Boutique Hotel, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Casa Comana Boutique Hotel nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Casa Comana Boutique Hotel prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.

– Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus-menționate, persoana vizată se va adresa Casa Comana Boutique Hotel, prin operatorul care administrează locația respectivă, printr-o cerere formulată în scris și transmisă la sediul social/punctul de lucru corespunzător, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa [email protected]

Datele cu caracter personale colectate prin intermediul site-ului https://hotelboutique.ro, prelucrate Casa Comana Boutique Hotel sunt reținute până la dezabonarea din newsletter a persoanei.

Modificarea Politicii de Confidențialitate
Dacă este necesară o schimbare a prezentei politici de confidențialitate, Casa Comana Boutique Hotel publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă și completă privind datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate, fără o notificare în prealabil.
În situația în care se consideră că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.